Blog

Banner

Nhà máy Amway Việt Nam

Latest Posts

// <![CDATA[
jQuery(document).ready(function() {
var slider = jQuery('#saha-posts-carousel-516660'),
navigation = slider.data('navigation'),
items = slider.data('items'),
desktopsmall = slider.data('desktopsmall'),
itemstablet = slider.data('itemstablet'),
itemsmobile = slider.data('itemsmobile');
slider.owlCarousel({
items: items,
itemsDesktop : [1199,items],
itemsDesktopSmall : [1024,desktopsmall],
itemsTablet: [768,itemstablet],
itemsMobile : [568,itemsmobile],
navigation : navigation,
navigationText: ['‘,’‘],
pagination: false,
});
});
// ]]>

Nhập Email nhận thông tin khuyến mãi

Bài Viết nhiều người quan Tam nhất